Dada = Dada

Shinkichi Takahashi

Naigai Shobo, Taisho 13 (1924)